Hlavný historický prehľad


            Po vzniku Československa v roku 1918 začínajú i na území Piešťan vznikať rôzne mládežnícke organizácie. V Piešťanoch fungovali mládežnické telovýchovné spolky Sokol, Orol, židovská organizácia „Makabi“, RTJ – Robotnícka telovýchovná jednota.


            Začiatky skautingu v Piešťanoch máme hodnoverne zdokladované až od roku 1930. Išlo o židovských skautov z organizácie Brit Trumpeldor, ktorý fungovali v Piešťanoch minimálne do roku 1932. Maximálny počet členov dosiahol číslo 33 skautov. Ich prvým vodcom bol Tibor Lilienthal.


            V polovici roku 1932 vznikol v Piešťanoch vďaka vhodným vodáckym podmienkam oddiel vodných skautov. Oddiel sa niekoľko krát zúčastnil diaľkových kanoistických závodov na rieke Váh. Jeho najvýznamnejšou akciou bol verejný spoločenský večierok uskutočnený 7. decembra 1932 s bohatým kultúrnym i humorným programom. Činnosť vodných skautov nemala dlhého trvania. Po odchode vodcu oddielu sa nástupca nenašiel a oddiel sa postupne rozpadol. Presný dátum sa však nezachoval.


            Zásluhou miestneho učiteľa Jána Šlahora, bývalého vodcu oddielu v Nitre, bol koncom roku 1935 v Piešťanoch založený nový skautský oddiel na meštianskej škole (dnes Gymnázium Pierra de Coubertina). Išlo o skautský oddiel, ktorý bol súčasťou celoštátneho Svazu junákov – skautov Republiky Československej. Vedenie školy zapožičalo skautom  miestnosť (asi v pivnici) za účelom vybudovania klubovne. Vedúcim oddielu sa stal Štefan Masaryk (Runci), skaut z Trenčína a absolvent Slovenskej lesnej školy (SLŠ) ktorý v tom čase vykonával vojenskú prezenčnú službu v piešťanskom leteckom pluku č. 3. Ich prvou verejnou akciou bol Skautský čajový večierok uskutočnení 7. decembra 1935, ktorý  okrem vzájomného zoznamenia slúžil aj na propagáciu skautského hnutia v Piešťanoch. Vedúcimi boli br. Masaryk, br. Štefan Arbet (Mauglí), ktorého skautský preukaz z roku 1937 sa na zachoval a  br. Viliam Tót ako oddielový radca. O skautských táboroch z tohto počiatočného obdobia piešťanského skautingu nemáme akékoľvek informácie.

            V roku 1937 bol založený v Piešťanoch oddiel katolíckych skautov v rámci celoštátného miništrantského hnutia Legio Angelica (Anjelska légia). Založil ho katolícky kňaz Anton Botek, ktorý bol v tom čase kaplánom v Piešťanoch. Skautská klubovňa bola spočiatku v kaplánovej izbe na piešťanskej fare, neskôr dal piesťanský farár i starosta Alexander Šindelár postaviť novú, vhodne vybavenú klubovňu. Členom tohto oddielu sa stal vtedy len 10-ročný br. Jozef Petríček (Runco), neskorší zborvý vodca a jedna z najvýraunejších osobností skautingu v Piešťanoch.

             Dobre rozbehnutý skauting v Piešťanoch bol však tak ako na území celého Slovenska v roku 1938 zrušený a nahradený jedninou povolenou mládežníckou organizáciou – Hlinkovou mládežou. K tomuto sa ešte v roku 1939 pridala vojna a tak si skauting na znovuobnovenie musel počkať niekoľko rokov.

            Po 2. svetovej vojne bol skauting v roku 1945 v Piešťanoch obnovený. Iniciátormi obnovenia boli Pavol Drabant, Ida Faithová, Lýdia Tomašovičová, Štefan Arbet, Jozef Žatko, Jozef Petríček, František Harvančík, Ján Kočiško, Jozef Jánsky, Jozef Krejčík. Prvý skautský tábor piešťanských skautov po obnovení sa uskutočnil v roku 1945 v lokalite  „Jelenie jamy“. Nebol to síce oficiálny tábor, ale podarilo sa na ňom zaškoliť niekoľko nových skautských radcov a vodcov. Tábor viedli br. Drabant a s. Faithová. Mnohí skauti z Piešťan kvôli pracovným či študijným dôvodom odišli a prestali pracovať v piešťanskom skautskom hnutí.

            V období medzi rokmi 1945 – 1948 boli v Piešťanoch dva skautské zbory. 1. zbor skautov a skautiek a 2. zbor vĺčat a včielok, ktorý bol založený v roku 1946. Zborovými vodcami boli bratia Štefan Arbet (Mauglí) a Jozef Krejčík (Očko). V tomto roku vznikli skautské oddiely aj v okolí Piešťan a to v Drahovciach, v Moravanoch nad Báhom a vo Vrbovom. Na jeseň v roku 1945 sa konal v Žiline I. Skautský snem. Jeho účastníkmi z Piešťan boli: br. Žatko, Arbet, Jánsky, Harvančík, Petríček, Belohorský, Herman, Daňo, Faithová, Drahovská (posledný traja bratia neboli delegátmi). Na sneme bol mimo iného vytvorený aj skautský okres Piešťany. Okresným vodcom sa stal brat Štefan Arbet, zástupcom brat Jozef Petríček.

             Prvé oficiálne skautské tábory (po registrácii) boli v roku 1946 v Považskom Inovci pod Havranom, v lokalite „Búrková studnička“. Tábor skautov viedli br. Arbet, Petríček a tábor skautiek s. Faithová, Janisková). Tábor vĺčat a včielok v lokalite „Havran“ viedol br. Krejčík. V roku 1946 boli piešťanskí skauti poctení vzácnou návštevou. Dňa 26. septembra prišla do Piešťan v rámci návštevy Československa lady Olave Baden-Powell, manželka zakladateľa skautingu a náčelníčka diečenského skautingu. V roku 1947 sa konal druhý tábor v lokalite „Modrovanská dolina“. Tábor skautov viedli br. Petríček, Mišura a tábor skautiek s. Faithová, Drahovská). Posledné tábory pred komunistickou likvidáciou boli v roku 1948 v lokalite „Jelenie jamy“. Priebeh táborov však už bol poznamenaný nástupom vplyvu komunistickeho Zväzu československej mládeže. Činnosť skautingu a teda aj skautských táborov boli na 20 rokov prerušené.

            Samozrejme, že v tomto krátkom, ale za to veľmi intenzívnom období,  nebola činnosť našich oddielov zameraná iba na táborenie. Konali sa schôdzky, družinové aj oddielové, výlety a vychádzky. Hrali a nacvičovali sa divadlá, besiedky. Starší skauti a skautky organizovali zábavy s tombolou. Vlčiacky zbor mal bábkovú scénu a organizoval pravidelné predstavenia. Najmenší skauti a skautky zahrali aj niekoľko divadelných predstavení pre deti a mládež.

            V roku 1968 v období tzv. pražske jari bol skauting v našom meste znovu obnovený. Bratia a sestry: Arbet, Petríček, Hronský, Ferkodič st., Aponyi, Vlach, Melicher, Faithová, Boledovičová, Anna Janíková (Oravcová) – s. Nina, Miezgová a ďalší boli iniciátormi druhého obnovenia činnosti skautingu v našom meste. Bol usporiadaný radcovský kurz, ktorý vyvrcholil letnými tábormi skautov a skautiek v lokalite „Úhrad“ pri Novej Lehote, kde sa konal tábor aj počas roku 1969. Tábory viedli: br. Arbet, Petríček, s. Faithová, Boledovičová. Znovu obnovený skautský zbor sa skladal z dvoch skautských oddielov a jedného oddielu skautiek. Vlčiacký a včielkarský oddiel sa neobnovil. Ďalšie tábory sa konali v roku 1970 v Brodzanoch v blízkosti Partizánskeho a posledný sa uskutočnil v roku 1971 v Belušských Slatinách nedaleko Ilavy. V roku 1970 bol skauting v Československu opätovne zrušený, avšak niektoré zbory dokázali fungovať pod krytím iných mládežnických organizácií. Vďaka tomu bola skautská činnosť v Piešťanoch utlmená až koncom roka 1971, kedy časť skautov prešla do turistických oddielov TJ Bezovec, kde čiastočne pokračovala v skautskej činnosti. 

            Na opätovné a snád aj posledné obnovenie skautingu v Piešťanoch si museli skauti počkať až do roku 1989. Prišiel 17. november, komunizmus padol a skauting mohol znovu začať slobodne fungovať. Staronoví obnovovatelia na čele s br. J. Petríčkom sa 13. decembra  1989 stretli v kaviarni Delfín, kde prvý krát rokovali o obnove skautingu v Piešťanoch. Oficialne fungovanie začalo od januára 1990.  Do skautskej činnosti sa hlásili aj noví bratia a sestry, i skauti z rokov 1968 – 1971: Bezák, Slávik, Líška, Drahovský, Maťaš, Machovič, bratia Horňákoví, Tutko, Ferkodič, Lackovič, Haluška,  Marek, Mikučová, Žbirková, Klapicová, Kováčová, Sedláková a mnohí ďalší. Pre nových činovníkov sa organizovali vodcovské a radcovské kurzy. Skauting v Piešťanoch zaznamenal po obnovení výrazný nárast členstva a tak už polovičke roka 1992 skautovalo u nás 193 skautov. Pojmom pre piešťanských skautov sa stalo táborisko „Úhrad“, ktoré sa stalo jednoznačne najoblúbenejším táboriskom. Dokazuje to fakt, že sa tu odohralo do roku 2003 až 12 skautských táborov.

Spočiatku sa skauti schádzali v priestoroch dnešného Centra voľného času AHOJ, ale od roku 1993 využili skauti budovu na Kuzmányho ulici 11, ktorú skautom zapožičal rehoľný rád školských sestier Notre Dame v Piešťanoch. Spomenuté priestory využívali do roku 2005. Nasledujúcich päť rokov využívali na skautské účely niekoľko priestorov a to garáž pri Jezuitskom kostole na Poštovej ulici, kde sa schádzali najmä skauti,  tzv. Zrnko na ulici Zavretý kút, kde sa schádzali skautky a istý čas aj dom na Cintorínskej ulici, kde sa stretávali skauti z 2. oddielu. V roku 2010 sa podarilo skautom odkúpiť od mesta Piešťany budovu na Meštianskej ulici 1, kde predtým fungovala autoškola. Po náročnej rekonštrukcií získali skauti plnohodnotné priestory do svojho vlastníctva.