Skauting

Slovenský skauting (SLSK) je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia Róbertom Baden-Powellom.

80. zbor Ginko Piešťany je nižšou organizačnou zložkou organizácie Slovenský skauting.

SLSK pôsobí najmä v oblasti:

– výchovy detí a mládeže
– neformálneho vzdelávania detí a mládeže
– vzdelávania dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou, dospelých a mladých lídrov
– občianskej participácie mladých ľudí na živote spoločnosti
– cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii
– prevencie pred vznikom závislostí
– ochrany životného prostredia
– sociálnych aktivít a práce so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva
– podpory dobrovoľníctva mladých ľudí
– voľnočasových aktivít pre mladých ľudí

Cieľom SLSK je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny a duchovný rozvoj tak ako jednotlivcov, tak ako aj zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.
(Stanovy SLSK)

Skautská metóda


Čomu sa venujeme?